Radšej širšie boky ako veľké brucho, varujú lekári

MUDR. Ľubomíra Fábryová Obezita 06.11.2018

Rozloženie tuku vplýva na vznik sprievodných ochorení. Ste hruška alebo jablko? AutorizovanĂ© odborniĚ�kmi

Okrem množstva tuku je dôležité aj jeho rozloženie. FOTO: Adobe Stock

Odborníci bijú na poplach. Takmer dve miliardy dospelých ľudí trpia nadhmotnosťou, státisíce z nich sú vyslovene obéznych. V lekárskych kruhoch sa hovorí o epidémii obezity. Ako to vyzerá na Slovensku? Trápia aj vás kilá navyše? A viete, prečo záleží na tom, kde sa tuk ukladá?

Veľké čísla

Celosvetový výskyt obezity sa medzi rokmi 1980 a 2014 viac ako zdvojnáso­bil. Ak budú súčasné trendy pokračovať v nezmenenom tempe, je predpoklad, že v roku 2030 budú celosvetovo až 3,3 mi­liardy ľudí trpieť nadhmotnosťou alebo obezitou. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) stanovila pre celý svet cieľ znížiť počet obéznych osôb do roku 2025 na úroveň z roku 2010. Už dnes je s veľkou pravdepodob­nosťou jasné, že sa tento cieľ nepodarí dosiahnuť.

V Európskom regióne trpelo podľa údajov z roku 2015 obezitou 21,5 % mužov a 24,5 % žien. Rovnaká správa SZO uvádza, že výskyt nadhmotnosti v populácii detí do päť rokov je 12,4 %.

Viac ako 20 percent Slovákov trpí obezitou. FOTO: Pexels 
Situácia na Slovensku kopíruje celosve­tový trend. Podľa údajov z roku 2012 sa v pásme nadhmotnosti a obezity nachá­dzajú približne dve tretiny slovenskej dospelej populácie. BMI v pásme obezity má 23,4 % Slovákov, z toho obezitu prvého stupňa má 18,32 % dospelej populácie (prevaha mužov), obezitu druhého stupňa majú asi 4 % dospelej slovenskej populácie a v pásme morbídnej obezity je viac ako 1 % dospelej populácie.

Abnormálne hromadenie tuku

Nadhmotnosť a obezitu definujeme ako abnormálne alebo nadmerné hromade­nie tuku, ktoré môže viesť k poškodeniu zdravia. Na klasifikáciu nadhmotnosti a obezity dospelých sa bežne používa jednoduchý index telesnej hmotnosti – Body mass index (BMI). Definujeme ho ako hmotnosť človeka v kilogramoch delených druhou mocninou jeho výšky v metroch (kg/m2). Výpočet je rovnaký pre obe pohlavia, ako aj všetky vekové ka­tegórie dospelých osôb. Je však orientač­ný, pretože nemusí zodpovedať rovnaké­mu stupňu nadhmotnosti alebo obezity rôznych jedincov. Nadhmotnosť sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie definuje ako BMI ≥ 25 kg/m2, obezita ako BMI ≥ 30 kg/m2.

Klasifikácia BMI (kg/m2)

 • Podhmotnosť < 18,5
 • Normálna hmotnosť 18,5 – 24,9
 • Nadhmotnosť 25,0 – 29,9
 • Obezita I. stupňa 30,0 – 34,9
 • Obezita II. stupňa 35,0 – 39,9
 • Obezita III. stupňa ≥ 40  

Hruška alebo jablko

Okrem množstva tuku je dôležité aj jeho rozloženie. Podľa rozloženia tuku ro­zoznávame dva typy obezity. Gynoidná obezita, teda obezita tvaru hrušky, s nahro­madením tuku v oblasti stehien a bokov je z hľadiska vzniku srdcovo-cievnych a metabolických komplikácií menej ri­ziková. Androidnú obezitu (centrálna, brušná, viscerálna, obezita tvaru jablka) charakterizuje zmnoženie tuku najmä v oblasti brucha, ktorý zohráva dôleži­tú úlohu pri rozvoji srdcovo-cievnych a metabolických ochorení spôsobených obezitou.

Množstvo tuku uloženého v brušnej dutine môžeme zhodnotiť meraním obvodu pása. Muži by mali mať obvod pása pod 94 cm a ženy pod 80 cm. S nárastom obvodu pása narastá aj riziko rozvoja srdcovo-cievnych a me­tabolických komplikácií. Pozrite si tabuľku a zistite, ako na tom ste:

Obvod pása (cm) Norma Zvýšené riziko Vysoké riziko
Muži < 94 94 - 102 > 102
Ženy < 80 80 - 88 > 88

Obezita v číslach

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej or­ganizácie malo v roku 2014:

 • viac ako 1,9 miliardy dospelých osôb nadhmot­nosť, z nich 600 miliónov malo obezitu,
 • obezitou trpí 13 % svetovej dospelej po­pulácie, 11 % mužov a 15 % žien,
 • 39 % (38 % mužov a 40 % žien) má nadhmotnosť.


Partneri portálu

 • Logo partnera
 • Logo partnera