Súťaž - Preventívka bez výhovoriek

 

Nadváha

Radšej širšie boky ako veľké brucho, varujú lekári

Rozloženie tuku vplýva na vznik sprievodných ochorení. Ste hruška alebo jablko?

06.11.2018

Radšej širšie boky ako veľké brucho, varujú lekári
Okrem množstva tuku je dôležité aj jeho rozloženie. FOTO: Adobe Stock
Autor: MUDR. Ľubomíra Fábryová

Odborníci bijú na poplach. Takmer dve miliardy dospelých ľudí trpia nadhmotnosťou, státisíce z nich sú vyslovene obéznych. V lekárskych kruhoch sa hovorí o epidémii obezity. Ako to vyzerá na Slovensku? Trápia aj vás kilá navyše? A viete, prečo záleží na tom, kde sa tuk ukladá?

Veľké čísla

Celosvetový výskyt obezity sa medzi rokmi 1980 a 2014 viac ako zdvojnáso­bil. Ak budú súčasné trendy pokračovať v nezmenenom tempe, je predpoklad, že v roku 2030 budú celosvetovo až 3,3 mi­liardy ľudí trpieť nadhmotnosťou alebo obezitou. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) stanovila pre celý svet cieľ znížiť počet obéznych osôb do roku 2025 na úroveň z roku 2010. Už dnes je s veľkou pravdepodob­nosťou jasné, že sa tento cieľ nepodarí dosiahnuť.

V Európskom regióne trpelo podľa údajov z roku 2015 obezitou 21,5 % mužov a 24,5 % žien. Rovnaká správa SZO uvádza, že výskyt nadhmotnosti v populácii detí do päť rokov je 12,4 %.

Viac ako 20 percent Slovákov trpí obezitou. FOTO: Pexels 
Situácia na Slovensku kopíruje celosve­tový trend. Podľa údajov z roku 2012 sa v pásme nadhmotnosti a obezity nachá­dzajú približne dve tretiny slovenskej dospelej populácie. BMI v pásme obezity má 23,4 % Slovákov, z toho obezitu prvého stupňa má 18,32 % dospelej populácie (prevaha mužov), obezitu druhého stupňa majú asi 4 % dospelej slovenskej populácie a v pásme morbídnej obezity je viac ako 1 % dospelej populácie.

Abnormálne hromadenie tuku

Nadhmotnosť a obezitu definujeme ako abnormálne alebo nadmerné hromade­nie tuku, ktoré môže viesť k poškodeniu zdravia. Na klasifikáciu nadhmotnosti a obezity dospelých sa bežne používa jednoduchý index telesnej hmotnosti – Body mass index (BMI). Definujeme ho ako hmotnosť človeka v kilogramoch delených druhou mocninou jeho výšky v metroch (kg/m2). Výpočet je rovnaký pre obe pohlavia, ako aj všetky vekové ka­tegórie dospelých osôb. Je však orientač­ný, pretože nemusí zodpovedať rovnaké­mu stupňu nadhmotnosti alebo obezity rôznych jedincov. Nadhmotnosť sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie definuje ako BMI ≥ 25 kg/m2, obezita ako BMI ≥ 30 kg/m2.

Klasifikácia BMI (kg/m2)

  • Podhmotnosť < 18,5
  • Normálna hmotnosť 18,5 – 24,9
  • Nadhmotnosť 25,0 – 29,9
  • Obezita I. stupňa 30,0 – 34,9
  • Obezita II. stupňa 35,0 – 39,9
  • Obezita III. stupňa ≥ 40  

Hruška alebo jablko

Okrem množstva tuku je dôležité aj jeho rozloženie. Podľa rozloženia tuku ro­zoznávame dva typy obezity. Gynoidná obezita, teda obezita tvaru hrušky, s nahro­madením tuku v oblasti stehien a bokov je z hľadiska vzniku srdcovo-cievnych a metabolických komplikácií menej ri­ziková. Androidnú obezitu (centrálna, brušná, viscerálna, obezita tvaru jablka) charakterizuje zmnoženie tuku najmä v oblasti brucha, ktorý zohráva dôleži­tú úlohu pri rozvoji srdcovo-cievnych a metabolických ochorení spôsobených obezitou.

Množstvo tuku uloženého v brušnej dutine môžeme zhodnotiť meraním obvodu pása. Muži by mali mať obvod pása pod 94 cm a ženy pod 80 cm. S nárastom obvodu pása narastá aj riziko rozvoja srdcovo-cievnych a me­tabolických komplikácií. Pozrite si tabuľku a zistite, ako na tom ste:

Obvod pása (cm) Norma Zvýšené riziko Vysoké riziko
Muži < 94 94 - 102 > 102
Ženy < 80 80 - 88 > 88

Obezita v číslach

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej or­ganizácie malo v roku 2014:

  • viac ako 1,9 miliardy dospelých osôb nadhmot­nosť, z nich 600 miliónov malo obezitu,
  • obezitou trpí 13 % svetovej dospelej po­pulácie, 11 % mužov a 15 % žien,
  • 39 % (38 % mužov a 40 % žien) má nadhmotnosť.

Zaujali vás tieto články?