preventivne.sk

VSZP

Preventívne prehliadky - bezplatné

Úvod

Vo vyspelom svete sú na prvých miestach príčin úmrtnosti srdcovocievne a nádorové ochorenia. Keďže v počiatočných štádiách nebolia a človek ich necíti, často sa im hovorí aj tichí zabijaci. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali zdravotné riziká včas a zachytili ochorenie v počiatočnom štádiu, keď je ľahšie liečiteľné a má, samozrejme, aj lepšiu prognózu.

Význam preventívnej prehliadky spočíva práve v tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda ešte v čase, keď nepociťujeme žiadne zdravotné problémy, ktoré by si vyžadovali návštevu lekára. Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité. Zo zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa, gynekológa, urológa a gastroenterológa.

Zarážajúce je, že iba 25 % dospelej populácie v Slovenskej republike absolvuje počas roka preventívnu prehliadku, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia.

PREČO PODPORUJEME PREVENCIU?

 • Včasná diagnostika vám môže zachrániť život.
 • Iba dlhodobo zdravý človek môže žiť plnohodnotný život, byť a zostať ekonomicky činný tak, aby zabezpečil kvalitný život pre seba a svoju rodinu.
 • Prevencia a zdravý životný štýl prináša ekonomické úspory vám i zdravotnej poisťovni, ktorá tak ušetrené prostriedky môže investovať do liečby pacientov.

NADŠTANDARDNÁ PREVENCIA, KTORÚ HRADÍ VšZP

 • Očkovanie proti hepatitíde B, tretia dávka očkovacej látky
 • Vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici už od 40. roku života
 • Cytologické vyšetrenie sterov z krčka maternice pri každej gynekologickej preventívnej prehliadke
 • Urologická prehliadka

Ako postupovať

 • Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky.
 • Termín prehliadky si vopred dohodnite so svojím lekárom. (Mnohí lekári majú na preventívnu starostlivosť vyčlenené osobitné ordinačné hodiny, nezabúdajte však, že aj počas nich majú prednosť pacienti s akútnym ochorením).
 • Na prehliadku príďte nalačno, nezabudnite si preukaz poistenca.
 • Po absolvovaní prehliadky sa v dohodnutom termíne informujte o presných výsledkoch laboratórnych vyšetrení.
 • Preventívne prehliadky splnia svoj účel len vtedy, keď budete dodržiavať následné rady a odporúčania svojho lekára.

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Všeobecná zdravotná poisťovňa vám hradí tieto preventívne prehliadky:

Preventívne prehliadky detí do 15. roku života

Preventívnu prehliadku detí a mladistvých vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Termíny preventívnych prehliadok u detí sú zväčša zabezpečované bezproblémovo, pretože v ranom veku dieťaťa je kontakt rodiča a lekára pomerne častý aj vďaka tomu, že počet prehliadok je častejší ako v dospelom veku.

Počet a frekvencia prehliadok

Deti u všeobecného lekára pre deti a dorast absolvujú 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacoch, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3. a 15. rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky. Prehliadku vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast, s ktorým zákonný zástupca dieťaťa – poistenca uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvá preventívna prehliadka sa spravidla vykonáva do 48 hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice.

Na čo máte nárok

Ide o bazálne vyšetrenie novorodenca, pozostávajúce z komplexného pediatrického vyšetrenia vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa a založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus.

Hodnotí sa:

 • tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF)
 • švy
 • obvod hlavy a hrudníka
 • oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia
 • auskultačný nález na srdci
 • stav pupka, slabiny
 • pulzácie tepien
 • stav semenníkov
 • symetria dolných končatín
 • pohyblivosť bedrových kĺbov

Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom a podporí sa laktačný program.

Často sa prvá preventívna prehliadka koná v domácom prostredí, kde lekár mapuje aj sociálne prostredie rodiny.

Následné preventívne prehliadky

U dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývin a povinné očkovanie podľa schválenej očkovacej schémy.
Podľa veku sa posudzujú aj jeho zdravotné schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej dochádzke alebo telesnej výchove, sociabilita dieťaťa a rôzne prejavy porúch správania. Nemenej dôležité je aj pravidelné poradenstvo rodičom pri každej preventívnej prehliadke. Rodičia majú práve tu priestor na otázky týkajúce sa zdravotného stavu ich dieťaťa.
V posledných rokoch sa detská preventívna prehliadka rozšírila v 11. a 17. roku života o sledovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi a v 17. alebo v 18. roku života aj o vyšetrenie triacylglycerolov a sedimentácie krvi.

Včasná identifikácia dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku srdcovo–cievnych ochorení v produktívnom veku života.

s komplexným vyšetrením u detského lekára, ktoré zahŕňa aj poradenstvo rodičom a pravidelné očkovanie v:

do 18 mesiaca života 1. týždni života
4. týždni života 3. roku života
5. - 7. týždni života 5. roku života
8. - 10 týždni života 6.(7.) roku života*
3. - 4. mesiaci života 9. roku života
5. - 6. mesiaci života 11. roku života
7. - 8. mesiaci života 13. roku života
9. - 10. mesiaci života 15. roku života
11. - 12. mesiaci života  

*Pred začiatkom povinnej školskej dochádzky

[zatvoriť]

Preventívne prehliadky pre dorast a dospelých

Preventívnu prehliadku dospelých vykonáva všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým poistenec uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Počet a frekvencia prehliadok

Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov 1x za dva roky alebo 1x ročne, pokiaľ je evidovaný darca krvi alebo zdravotne postihnutý.

Na čo máte nárok

Na preventívnej prehliadke poistenec u všeobecného lekára získa prehľad o svojom zdravotnom stave. Preventívna prehliadka by mala trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus a pod.).
Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov, sedimentácia krvi, vyšetrenie kreatinínu).
Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov, a u poistencov starších ako 40 rokov.
Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca.
Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici. Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v predrakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči, má dobrú prognózu vyliečenia.

Podrobným vyšetrením a zhodnotením vybraných parametrov (metabolizmus tukov a cukrov v krvi a orientačné vyšetrenie moču) sa dajú objektívne stanoviť riziká vzniku tzv. civilizačných ochorení.
Akékoľvek podozrenie na vyššie riziko je dôvodom ďalšej diagnostiky a následnej liečby. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky je aj poradenstvo o zdravom spôsobe života. Dozviete sa, ako predchádzať vzniku ochorení, ktoré vás môžu ohrozovať, a ako si máte chrániť svoje zdravie.

poistenci starší ako 15 rokov jedenkrát za dva roky*
poistenci starší ako 40 rokov EKG vyšetrenie
poistenci starší ako 40 rokov triacylglyceroli a cholesterol
poistenci starší ako 50 rokov vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici

*darcovia krvi jedenkrát za rok

[zatvoriť]

Preventívna urologická prehliadka

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.

Počet a frekvencia prehliadok

Prehliadka sa vykonáva u mužov od 50. roku veku alebo u mužov od 40. roku veku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty.

Periodicita:

 • raz za tri roky od 50 rokov veku
 • raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo
 • raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1ng/ml – 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo
 • raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom prí buzenstve.

Popis

Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum (cez konečník), palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. V priebehu preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, vyšetrí sa moč chemicky a močový sediment.

poistenci od 50. roku života jedenkrát za tri roky
u poistencov s výskytom rakoviny prostaty v prvostupňovom príbuzenstve od 40. r. života jedenkrát za tri roky až jedenkrát za rok v závislosti od vyššej miery rizika vzniku rakoviny prostaty
[zatvoriť]

Preventívna gynekologická prehliadka

Preventívnu prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým poistenka uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Počet a frekvencia prehliadok

Poskytuje sa ženám vo veku od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva, v periodicite raz za rok.

Popis

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a jej priebežná aktualizácia a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy.

Na čo máte nárok

Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, ultrasonografia transvaginálna a  abdominálna a ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky.

Súčasťou preventívnej starostlivosti u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu je od 30 rokov odber krvi na vyšetrenie tumor markeru Ca 125 raz za 6 mesiacov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária odber krvi od 35 rokov raz za rok. Súčasťou preventívnej starostlivosti u gynekológa je aj aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny kŕčka maternice a prsníka.
Cytológia biologického materiálu z kŕčka maternice sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenku, u ktorej sa skríning začal neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.
RTG mamografia sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 40 – 69 rokov raz za 2 roky.

Poznámka:
VšZP uhrádza cytologické vyšetrenie steru z kŕčka maternice pri každej gynekologickej preventívnej prehliadke.

poistenky nad 18 rokov života alebo od prvej ťarchavosti jedenkrát za rok zaŕňa ultrasonografické vyšetrenie malej panvy, raz za 2 roky ultrasonografické vyšetrenie prsníkov
poistenky od 23 rokov cytológia z krčka maternice
poistenky nod 40. roku života preventívna preliadka zahŕňa aj mamografické vyšetrenie prsníkov jedenkrát za 2 roky
tehotné poistenky jedenkrát mesačne počas tehotenstva a jedenkrát za 6 týždňov po pôrode
[zatvoriť]

Preventívna starostlivosť v materstve

Preventívne prehliadky počas tehotenstva vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Počet a frekvencia prehliadok

Preventívna starostlivosť v materstve sa vykonáva u tehotných žien raz mesačne počas tehotenstva a raz do šesť týždňov po pôrode.

Popis

Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie, vrátane vyšetrenia výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu.
Pri vyšetrení brucha a panvy lekár stanoví veľkosť maternice, vyšetrí kostenú panvu na symetriu a primeranosť, vyšetrí kŕčok maternice a od 6. týždňa vyšetruje aj ozvy plodu.

Na čo máte nárok

Súčasťou preventívnej starostlivosti v materstve sú aj:

 • určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora
 • určené špeciálne vyšetrenia podľa potreby, vzhľadom na zdravotný stav tehotnej ženy alebo plodu
 • externé kardiotokografické vyšetrenie, ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, a to najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva
 • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva
 • rady v priebehu tehotenstva
[zatvoriť]

Preventívna gastroenterologická prehliadka 

Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. V priebehu kolonoskopického vyšetrenia, pri zistení nádoru alebo polypu, sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie a podľa možností sa polyp endoskopicky odstráni.

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti - diagnostická a intervenčná kolonoskopia.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa prehliadka vykonáva u poistencov vo veku nad 50 rokov. U poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia.


vyšetrenie kolonoskopom
poistenci od 50. roku života jedenkrát za 10 rokov
poistenci s vysokým rizikom vzniku rakoviny hrubého čreva jedenkrát za 5 rokov bez obmedzenia veku
[zatvoriť]

Preventívna stomatologická prehliadka

Počet a frekvencia prehliadok

Na základe verejného zdravotného poistenia sa prehliadka vykonáva u poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov, dvakrát v kalendárnom roku, a u poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov, jedenkrát v kalendárnom roku. U tehotných poisteniek sa prehliadka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.

Prehliadka pozostáva z podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, z určenia indexov KPE a PBI, z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov.

Poznámka:
V súlade so zákonom 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 3, ods. 4: „Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára.“

poistenci do 18. roku života dvakrát v kalendárnom roku
poistenci od 18. roku života jedenkrát v kalendárnom roku
tehotné poistenky dvakrát počas toho istého tehotenstva

Poznámka:
Základné zdravotné výkony výkony poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára.

[zatvoriť]